Verslo vadyba

2019-2020 m.m. priėmimas nevykdomas.


Bendra informacija
Anotacija
Studijų rezultatai
Studijuojami dalykai
Karjeros galimybės
Patirties pripažinimas
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis: Vadyba
Studijų trukmė: 3 metai nuolatinėse studijose (dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu),
                               4 metai ištęstinėse studijose
Suteikiama kvalifikacija: Vadybos profesinis bakalauras
Specializacijos: Prekybos verslo vadyba, Elektroninio verslo vadyba

Atnaujinta verslo vadybos studijų programa skirta asmenims, kurie turi organizacinių, bendravimo gabumų, domisi naujovėmis, mėgsta aktyvią veiklą, turi idėjų, atsakingai siekia užsibrėžtų tikslų, nebijo rizikuoti ir nori tapti vadybininku (vadovu) ar kurti ir vystyti savo verslą.

Studijų programos tikslas - ugdyti gebėjimus generuoti verslo idėjas, tirti ir analizuoti verslo aplinką, įkurti verslo įmonę ir planuoti, organizuoti bei valdyti jos veiklą, vadovauti darbuotojams, adaptuotis nuolat kintančioje globalioje aplinkoje, išryškinant lyderystės ir kūrybiškumo gebėjimus, formuojant komandinio darbo, verslo tobulinimo projektų rengimo įgūdžius.

Studijuojant programą sudaryta galimybė rinktis specializaciją ir gilintis į prekybos ar elektroninio verslo procesus bei jų valdymo ypatumus, kurti ir įgyvendinti su tarptautine bei elektronine prekyba susijusius projektus. Programa yra jungianti ir derinanti verslininkystės ir vadybos gebėjimų ugdymą. Akcentuojamas praktinių įgūdžių ugdymas kviečiant dėstyti verslo patirtį turinčius specialistus bei organizuojant užsiėmimus ir atliekant profesines praktikas verslo įmonėse; praktinių verslumo gebėjimų ugdymas imitacinėje bendrovėje kuriant verslą, organizuojant bei modeliuojant jo veiklą.

Baigus studijas, absolventas:

 • Turi žinių ir sisteminį supratimą apie skirtingų tipų įmones, jų vidines funkcijas, procesus bei sąsajas su išorinės aplinkos veiksniais ir geba įgytas žinias taikyti nustatant bei sprendžiant įmonės veiklos problemas.
 • Žino ir supranta įvairias vadybos bei kitų su ja susijusių mokslų teorijas, ir geba jas taikyti rengiant bei priimant racionaliai pagrįstus vadybinius sprendimus.
 • Geba identifikuoti ir apibrėžti verslo, jo plėtros, inovacijų diegimo problemas ir taikyti tinkamus kiekybinius ar kokybinius metodus jų tyrimui.
 • Geba analizuoti, sisteminti ir vertinti tyrimo, verslo ir kitų informacijos šaltinių duomenis taikant matematines, statistinės analizės metodikas bei informacinių technologijų galimybes ir panaudoti gautus rezultatus individualių ar grupinių sprendimų priėmimui.
 • Geba planuoti, organizuoti, kontroliuoti verslo kūrimo ir veiklos procesus, numatyti ir įvertinti plėtros galimybes šalies ir tarptautinėje rinkoje.
 • Geba efektyviai valdyti žmogiškuosius, materialiuosius, finansinius išteklius taikant informacines sistemas ir siekiant užtikrinti veiklos kokybę.
 • Geba taikyti inovacijas esamų produktų ir paslaugų vystymui bei naujų kūrimui, nustatyti tikslines rinkas bei efektyviai komunikuoti savo pasiūlymus rinkai naudojant žodines, rašytines bei vizualines priemones.
 • Geba kurti profesinės etikos normomis pagrįstus efektyvius bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su darbuotojais, klientais ir verslo partneriais, nuosekliai bei argumentuotai perteikti profesines žinias ir priimamus sprendimus.
 • Geba efektyviai komunikuoti valstybine ir užsienio kalba, atsakingai dirbti komandoje bei veikti vietinėje, tarptautinėje ir daugiakultūrinėje aplinkoje.
 • Geba savarankiškai mokytis bei prisiimti atsakomybę už nuolatinį savo profesinių kompetencijų tobulinimą, kritinio, kūrybinio mąstymo lavinimą, verslumo, socialinio atsakingumo, pilietiškumo ugdymą.

Prekybos verslo vadybos specializacijos

 • Geba kurti, organizuoti ir plėtoti prekybos verslą, valdyti santykius su klientais, modeliuoti prekybos procesus šalies ir tarptautinėje rinkoje.

Elektroninio verslo vadybos specializacijos

 • Geba kurti ir valdyti verslą elektroninėje erdvėje, taikyti elektroninio verslo modelius, įrankius bei technologijas, diegiant inovacijas bei plėtojant įmonių veiklas šalies ir globalioje rinkoje.

Bendrieji studijų dalykai: Užsienio kalba, Bendroji ir specialybės kalbos kultūra, Sauga ir ekologija, Dokumentų valdymas.

Studijų krypties dalykai: Įmonės valdymas, Personalo vadyba, Verslo finansai, Rinkodara, Logistika, Lyderystė ir pokyčių valdymas, Tarptautinių projektų vadyba, Tarpkultūrinė komunikacija, Verslo ekonomika, Kokybės vadyba, Verslininkystė, Verslo valdymo sistemos, Finansinė ir valdymo apskaita, Mikroekonomika, Makroekonomika, Socialinė psichologija ir verslo etika, Verslo teisė, Statistika, Informacinės technologijos, Verslo tyrimai ir kt.

Studijų programos specializacijų dalykai: Specializacijos Prekybos verslo vadyba dalykai: Prekybos proceso organizavimas, Prekybos rinkodara, Tarptautinė prekyba, Prekių kokybė ir sauga, Pardavimo valdymas. Specializacijos Elektroninio verslo vadyba dalykai: Elektroninė komercija ir paslaugos, Elektroninis verslo valdymas, Elektroninė rinkodara, Elektroninio verslo technologijos, Verslumas elektroninėje erdvėje.

Pasirenkamieji dalykai: Filosofija, Antra užsienio kalba, Verslo anglų kalba, Verslo socialinė atsakomybė, Verslo derybos, Viešasis kalbėjimas ir prezentacijos, Tarptautinis verslas, Organizacinė kultūra, Karjeros valdymas, ES studijų pagrindai, Draudimo produktai ir paslaugos.

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai gali rinktis iš Kolegijoje skelbiamo sąrašo arba kitų aukštųjų mokyklų sąrašų.

Profesinės praktikos: Specializacijos praktika ir baigiamoji praktika atliekama veikiančiose įmonėse realiomis darbo sąlygomis. Verslo kūrimo, organizavimo ir modeliavimo praktika atliekama Kolegijoje sukurtoje imitacinėje praktinio mokymo firmoje.

Studijos baigiamos baigiamuoju darbu, kuriuo studentas turi įrodyti, kad yra sukaupęs žinių bei įgijęs pakankamai gebėjimų savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus ir spręsti įmonės problemas.

Profesinės veiklos galimybės: Šią studijų programą baigę absolventai gali kurti ir vystyti savo verslą, dirbti verslo įmonės padalinio vadovu, projekto vadovu, prekių grupės vadovu, elektroninio verslo įrankių, technologijų ir modelių diegimo organizatoriumi.

Tolesnių studijų galimybės: Šią studijų programą baigę absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo pageidaujant studijuoti universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos vadybos ir verslo krypčių magistrantūros studijas.

Galimybės:

 • Studijų Kolegijoje ar kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje įgytų rezultatų įskaitymas
 • Atsiskaitymas eksternu už atskirus studijų programos dalykus
 • Neformaliuoju būdu (darbo vietoje ar kitaip) įgytų kompetencijų vertinimas ir įskaitymas (iki 75 proc. studijų programos).
Plačiau...

Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716