Atgal

Verslo informacinių sistemų valdymas

2018-2019 m.m. priėmimas nevykdomas.


Bendra informacija
Anotacija
Studijų rezultatai
Studijuojami dalykai
Karjeros galimybės
Patirties pripažinimas
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis: Verslas
Studijų trukmė: 3 metai nuolatinėse studijose (dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu)
Suteikiama kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras

 

Verslo informacinių sistemų valdymo studijų programa skirta rengti kvalifikuotus specialistus, kurie būtų kompetentingi verslo valdymo ir šios srities informacinių sistemų žinovai bei praktikai. Gebėtų kvalifikuotai analizuoti ir vertinti įmonių valdymo procesus, numatyti jų  tobulinimo būdus, operatyviai reaguoti į Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų šalių verslo informacinių sistemų rinkos pasikeitimus, elektroninio verslo tendencijas.

Baigę studijas absolventai:

 • Žino ir supranta vidines įmonių funkcijas, procesus bei išorinės aplinkos veiksnius ir jų poveikį nustatant bei sprendžiant įmonės veiklos problemas.
 • Žino ir supranta įvairias vadybos, ekonomikos, finansų, informacinių sistemų mokslų teorijas ir geba jas taikyti rengiant bei priimant racionaliai pagrįstus verslo sprendimus.
 • Geba identifikuoti ir apibrėžti verslo, jo plėtros, inovacijų ir informacinių sistemų diegimo problemas ir taikyti tinkamus kiekybinius ar kokybinius metodus jų tyrimui.
 • Geba analizuoti ir vertinti tyrimų bei kitų informacijos šaltinių duomenis taikant informacinių technologijų galimybes ir panaudoti gautus rezultatus verslo procesų tobulinimui.
 • Geba efektyviai valdyti žmogiškuosius, materialiuosius, finansinius išteklius taikant informacines sistemas ir siekiant užtikrinti veiklos kokybę.
 • Geba analizuoti verslo įmonės poreikius, parengti IS funkcinius reikalavimus, specifikacijas, IS diegimo planą, testuoti, paruošti sistemą eksploatavimui bei numatyti išteklius ir priežiūros procedūras.
 • Geba valdyti verslą elektroninėje erdvėje, taikyti elektroninio verslo modelius, įrankius bei technologijas, diegiant inovacijas bei plėtojant įmonių veiklas šalies ir globalioje rinkoje.
 • Geba kurti profesinės etikos normomis pagrįstus efektyvius bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su darbuotojais, klientais ir verslo partneriais, nuosekliai bei argumentuotai perteikti profesines žinias ir priimamus sprendimus.
 • Geba komunikuoti valstybine ir užsienio kalba, efektyviai dirbti savarankiškai ir komandoje tiek vietinėje, tiek tarptautinėje ir daugiakultūrinėje aplinkoje.
 • Geba savarankiškai mokytis bei prisiimti atsakomybę už nuolatinį savo profesinių kompetencijų tobulinimą, kritinio, kūrybinio mąstymo lavinimą, verslumo, socialinio atsakingumo, pilietiškumo ugdymą.
Bendrieji studijų dalykai: Bendroji ir specialybės kalbos kultūra; Dokumentų valdymas ir jo IS; Užsienio kalba (anglų); Sauga ir ekologija.

Studijų krypties dalykai: Mikroekonomika; Makroekonomika; Socialinė psichologija ir verslo etika; Verslo teisė; Įmonės valdymas; Verslo ekonomika; Kūrybiškumas ir verslo inovacijos; Tarptautinių projektų vadyba; Finansinė ir valdymo apskaita ir jos IS; Personalo vadyba ir jos IS; Rinkodara ir ryšių su klientais valdymo sistemos; Interneto svetainių kūrimo pagrindai; IT taikymai; Programavimas internetui; IT ir verslo sąveika; OS ir informacinių sistemų integracija; IS diegimas ir priežiūra; Elektroninė komercija; Verslumas elektroninėje erdvėje, Turinio valdymo sistemos ir kt.

Profesinės praktikos: Verslo praktika imitacinėje įmonėje; Profesinė praktika verslo įmonėje; Baigiamoji praktika verslo įmonėje.

Pasirenkamieji ir laisvai pasirenkamieji dalykai: Verslo anglų kalba; Užsienio kalba II; Verslo socialinė atsakomybė; Tarptautinis verslas ir kt. Laisvai pasirenkamus dalykus studentai gali rinktis iš Kolegijoje skelbiamo sąrašo arba kitų aukštųjų mokyklų sąrašų.

Studijos baigiamos baigiamuoju darbu, kuriuo studentas turi įrodyti, kad pasiekė studijų programoje numatytus rezultatus. Baigiamasis darbas turi būti taikomojo pobūdžio, atskleidžiantis studento kūrybiškumą, gebėjimą taikyti įgytas žinias, praktinius įgūdžius.
Baigęs studijų programą absolventas gebės dirbti verslo įmonės padalinio vadovu, verslo įmonės veiklos procesų analitiku, verslo informacinių sistemų ir elektroninio verslo technologijų ir modelių diegimo konsultantu, organizatoriumi bei vykdytoju, IT projektų vadovu.

Galimybės:

 • Studijų Kolegijoje ar kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje įgytų rezultatų įskaitymas
 • Atsiskaitymas eksternu už atskirus studijų programos dalykus
 • Neformaliuoju būdu (darbo vietoje ar kitaip) įgytų kompetencijų vertinimas ir įskaitymas (iki 75 proc. studijų programos).
Plačiau...