Atgal

Restoranų ir maitinimo verslas

2019-2020 m.m. priėmimas nevykdomas.


Bendra informacija
Anotacija
Studijų rezultatai
Studijuojami dalykai
Karjeros galimybės
Patirties pripažinimas
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis: Verslas
Studijų trukmė: 3 metai nuolatinėse studijose (dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu),
                               4 metai ištęstinėse studijose
Suteikiama kvalifikacija: Paslaugų verslo administravimo profesinis bakalauras

 

Studijų programos paskirtis – parengti kvalifikuotus specialistus restoranų ir maitinimo verslui, gebančius įkurti, planuoti ir organizuoti restorano ir maitinimo įmonės veiklą, naudoti pažangias visuomenės informavimo priemones, formuoti įmonės teigiamą įvaizdį, atsakingai priimti sprendimus, dirbti komandoje, lanksčiai reaguoti į kintančias rinkos sąlygas.

Baigus studijas, absolventas:

- Žino ir supranta restoranų ir maitinimo verslo specifiką.
Geba:
- taikyti teisės aktus ir kitus norminius dokumentus,  reglamentuojančius restoranų ir maitinimo verslo kūrimą;
- parengti restorano, maitinimo įmonės verslo planą;
- atlikti situacijos analizę taikant įvairius būdus ir metodus;
- prognozuoti įmonės veiklos pokyčius;
- numatyti restorano, maitinimo verslo plėtros galimybes;
- projektuoti restorano, maitinimo įmonės patiekalų gamybos procesą;
- projektuoti lankytojų aptarnavimo procesą;
- taikyti efektyvaus vadovavimo principus;
- analizuoti materialinių išteklių panaudojimą;
- sukurti įmonės veiklos kokybės užtikrinimo sistemą;
- taikyti bendradarbiavimo principus ir etikos normas;
- komunikuoti valstybine ir užsienio kalba;
- taikyti darnaus vystymosi principus;
- pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus.

Bendrieji studijų dalykai: Bendroji ir specialybės kalbos kultūra, Dokumentų valdymas, Užsienio kalba, Sauga ir ekologija

Studijų krypties dalykai: Vadyba, Maisto kokybės vadyba, Mityba, Maisto sauga ir higiena, Maisto gamyba ir valdymas, Pobūvių ir renginių organizavimas, Tarptautinis protokolas ir etiketas, Verslo teisė, Verslininkystė, Verslo tyrimai, Mikroekonomika, Makroekonomika, Verslo finansai, Paslaugų rinkodara, Maitinimo verslo ekonomika ir organizavimas, Logistika, Tarpkultūrinė komunikacija, Verslo informacinės sistemos, Statistika ir kt.

Profesinės praktikos: Verslumo įgūdžių ugdymo praktika atliekama Kolegijoje sukurtoje imitacinėje bendrovėje, profesinė ir baigiamoji praktikos - restoranuose, kavinėse ir kituose maitinimo verslo, renginių organizavimo įmonėse.

Pasirenkamieji dalykai: Sveika mityba, Paveldo ir nacionalinio-etninio maitinimo verslas, Verslo derybos, Elektroninė komercija ir paslaugos, Užsienio kalba II,  Tarptautinis verslas, Karjeros valdymas.

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai gali rinktis iš Kolegijoje skelbiamo sąrašo arba kitų aukštųjų mokyklų sąrašų.

Studijos baigiamos baigiamuoju darbu, kuriuo studentas turi parodyti, kad yra sukaupęs žinių bei įgijęs pakankamai gebėjimų savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus ir spręsti restorano, maitinimo įmonės problemas.

Profesinės veiklos galimybės: Šią studijų programą baigę absolventai bus pasirengę vadovauti restoranams, kavinėms, barams ir kitų maitinimo įmonių padaliniams organizuojant klientų aptarnavimą, kurti ir vystyti savo maitinimo verslą.

Tolesnių studijų galimybės: Šią studijų programą baigę absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo pageidaujant studijuoti universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės magistrantūros studijas.

Galimybės:

  • Studijų Kolegijoje ar kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje įgytų rezultatų įskaitymas
  • Atsiskaitymas eksternu už atskirus studijų programos dalykus
  • Neformaliuoju būdu (darbo vietoje ar kitaip) įgytų kompetencijų vertinimas ir įskaitymas (iki 75 proc. studijų programos).
Plačiau...

Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716