Atgal

Komunikacinė verslo anglų kalba

2018-2019 m.m. priėmimas nevykdomas.


Bendra informacija
Anotacija
Studijų rezultatai
Studijuojami dalykai
Karjeros galimybės
Patirties pripažinimas
Studijų sritis: Humanitariniai mokslai
Studijų kryptis: Anglų filologija
Studijų trukmė: 3 metai nuolatinėse studijose 
Suteikiama kvalifikacija: Anglų kalbos profesinis bakalauras
Gretutinio laipsnio įgijimo galimybė: studijų programa „Verslo vadyba“

Studijų programos paskirtis – parengti specialistą, mokantį laisvai ir taisyklingai kalbėti bei rašyti anglų kalba, išmanantį verslo komunikacijos kūrimo ir palaikymo principus, turintį verslo ir tarpkultūrinės komunikacijos žinių, gebantį planuoti, valdyti ir administruoti nesudėtingus verslo procesus ir projektus.

Pademonstruoti kalbėjimo ir rašymo anglų kalba gebėjimus, vartojant taisyklingą kalbą skirtinguose kultūriniuose ir profesiniuose kontekstuose, praktikos metu ir darbo vietoje. Pademonstruoti sakytinės ir rašytinės anglų kalbos supratimą klausant bei skaitant įvairių tipų tekstus anglų kalba. Taikyti tinkamą terminiją, gramatikos taisykles, kalbos registrus bendrinėje ir dalykinėje anglų kalboje. Vertinti socialinį, ekonominį ir kultūrinį anglų kalbos kontekstą. Analizuoti rašytinio teksto kita užsienio kalba komunikacinį turinį, struktūros elementus ir jų tarpusavio ryšį. Analizuoti sakytinio teksto kita užsienio kalba mintį, turinį ir reikšminius komunikacinius elementus. Pademonstruoti kitos sakytinės ir rašytinės užsienio kalbos supratimą klausant bei skaitant nesudėtingus tekstus žinomomis temomis. Pademonstruoti kalbėjimo ir rašymo kita užsienio kalba gebėjimus, taisyklingai vartojant kalbą žinomuose kasdienėse bei dalykiniuose kontekstuose. Versti ir redaguoti žodžiu ir raštu įvairių funkcinių stilių tekstus, taikant bendrinės lietuvių ir anglų kalbų normas. Pateikti informaciją tinkama forma raštu ir žodžiu. Interpretuoti pasiruošus sakytinius ir rašytinius tekstus. Taikyti kokybiško vertimo vertinimo kriterijus. Taikyti skirtingus vertimo metodus pagal situaciją bei teksto pobūdį. Analizuoti grįžtamąją informaciją ir tarpininkauti sprendžiant užsienio klientų ir partnerių problemas. Taikyti atstovavimo organizacijai konferencijose, parodose ir prekybos mugėse reikalavimus. Organizuoti, dalyvauti ir tarpininkauti dalykiniuose susitikimuose, pokalbiuose ir derybose su užsienio klientais ir partneriais anglų kalba. Taikyti IKT, apdorojant informaciją, atliekant užduotis bei vykdant projektinę veiklą įmonėje. Taikyti IKT tobulinant užsienio kalbų įgūdžius. Naudoti IKT veiksmingam bendradarbiavimui. Atsirinkti reikalingą informaciją, ją analizuoti ir sisteminti. Kritiškai vertinti informaciją, savo ir kitų veiklą, pasiekimus, darbo rezultatus; teikti bei priimti konstruktyvią kritiką. Identifikuoti problemą, ja analizuoti įvairiais aspektais bei pateikti nestandartinius, originalius, jos sprendimus. Savarankiškai valdyti savo laiką bei laikytis nustatyto darbo grafiko ir terminų. Savarankiškai priimti sprendimus darbo veikloje bei prisiimti atsakomybę už juos. Rengti nesudėtingus verslo projektus ir juos įgyvendinti. Taikyti darbo daugiakultūrėje aplinkoje principus. Taikyti socialinės atsakomybės principus, plėtoti individualų ir komandinį kūrybiškumą. Analizuoti įmonės veiklą, struktūrą ir padalinių funkcijas. Kaupti, apdoroti ir teikti informaciją, reikalingą valdymo sprendimams. Kurti ir valdyti viešąją ir vidaus komunikaciją. Kurti įmonės įvaizdį.

Bendrieji studijų dalykai: Bendroji ir specialybės kalbos kultūra, Dokumentų valdymas, Socialinė psichologija ir verslo etika, Informacinės technologijos.

Studijų krypties dalykai: Dabartinė anglų kalba (ištisinis dalykas, suderintas su tarptautinio verslo anglų kalbos egzamino kitakalbiams Cambridge English Advanced reikalavimais), Fonetika, Leksikologija ir semantika, Gramatika (morfologija ir sintaksė), Akademinio rašymo pagrindai, Dalykinis rašymas ir teksto analizė, Tarpkultūrinė verslo komunikacija, Vertimo teorija ir praktika; Dalykinė anglų kalba (ištisinis dalykas, suderintas su tarptautinio verslo anglų kalbos egzamino kitakalbiams Cambridge English Business Certificates reikalavimais, į kurį įeina moduliai: Verslo anglų kalba, Finansų anglų kalba, Teisės anglų kalba), Antroji užsienio kalba; Integruotos verslo studijos (ištisinis dalykas, į kurį įeina moduliai: Verslo organizavimas ir rinkodara, Vadyba ir personalo valdymas, Finansai ir valdymo apskaita, Teisė).

Pasirenkamieji dalykai: Komunikacija ir derybos, Viešasis kalbėjimas, Filosofija, Logika, Dalykinis bendravimas ir etiketas, Konfliktų valdymas, Projektų valdymas, E-komercija.

Profesinės praktikos: Pirmoji verslo organizavimo praktika atliekama kolegijoje sukurtoje imitacinėje firmoje, kuri imituoja realios įmonės darbą. Antroji profesinio vertimo praktika ir baigiamoji praktika, kurių metu atliekamos įvairios apimties ištisinės vertimo užduotys konkrečiose verslo įmonėse, įstaigose ir organizacijose realiomis darbo sąlygomis, nemaža dalis studentų išvyks į angliakalbes ES šalis įgyti kalbos įgūdžių patirties.

Studijos baigiamos baigiamuoju darbu, kuriuo studentas turi įrodyti, kad pasiekė studijų programoje numatytus rezultatus. Baigiamasis darbas yra taikomojo pobūdžio, atskleidžiantis studento gebėjimą taikyti įgytas žinias, praktinius kalbos vartojimo įgūdžius, sugebėjimą laisvai reikšti mintis taisyklinga anglų kalba raštu dalykinėse situacijose C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis.

Baigus studijų programą, įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti tarptautinėse ir Lietuvos įstaigose ir organizacijose: vertėju referentu; vadovo asistentu; rinkodaros, viešųjų ryšių arba klientų aptarnavimo komandos nariu; projektų valdymo komandos nariu.

Galimybės:

  • Studijų Kolegijoje ar kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje įgytų rezultatų įskaitymas
  • Atsiskaitymas eksternu už atskirus studijų programos dalykus
  • Neformaliuoju būdu (darbo vietoje ar kitaip) įgytų kompetencijų vertinimas ir įskaitymas (iki 75 proc. studijų programos).
Plačiau...

Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716