Atgal

Informacinių sistemų diegimas ir priežiūra

2019-2020 m.m. priėmimas nevykdomas.


Bendra informacija
Anotacija
Studijų rezultatai
Studijuojami dalykai
Karjeros galimybės
Patirties pripažinimas
Studijų sritis: Technologijos mokslai
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Studijų trukmė: 3 metai nuolatinėse studijose (dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu),
                               4 metai ištęstinėse studijose
Suteikiama kvalifikacija: Informatikos inžinerijos profesinis bakalauras

Studijų programos paskirtis - parengti aukštos kvalifikacijos specialistą, kuris išmanytų santykių su klientais valdymo (CRM), įmonės resursų valdymo (ERP), personalo valdymo (HRM), e. verslo, tiekimo (SCM) ir kitas informacines sistemas, gebėtų pasirinkti (arba konsultuoti pasirenkant) tinkamą sistemą, įdiegti ir prižiūrėti ją.

Baigę studijas absolventai geba:

 • Nagrinėti IS taikymo įmonėje poreikį ir galimybes.
 • Numatyti vartotojo sąsają, sukurti ir pademonstruoti pasirinktos IS sistemos pradinį prototipą.
 • Taikyti IS technologijas ir įrankius įmonės duomenų analizei vykdyti.
 • Taikyti įmonės veikloje pažangias apskaitos, ryšių su klientais, e-verslo, išteklių bei tiekimo valdymo sistemas.
 • Vykdyti kompiuterių techninės įrangos priežiūrą.
 • Diegti ir konfigūruoti IS, konsultuoti IS vartotojus sistemos naudojimo klausimais.
 • Diegti ir eksploatuoti vietinį kompiuterių tinklą, naudotis globalių tinklų paslaugomis.
 • Taikyti IS diegimo metodikas ir standartus.
 • Išbandyti IS veikimą, paruošti sistemą eksploatavimui, numatyti duomenų migravimo ir sistemos priežiūros procedūras, atlikti IS auditą.
 • Kurti interneto svetaines, paslaugų ir e-komercijos sistemas.
 • Projektuoti ir kurti lokalias bei internetines duomenų bazes, programuoti užklausas, taikant DBVS kūrimo principus, teorijas ir technologijas.
 • Administruoti ir eksploatuoti DB, taikyti duomenų saugumo priemones ir technologijas.
 • Formuluoti projekto tikslus, numatyti išteklius ir sukurti IS diegimo projekto planą.
 • Nustatyti IS galimybes ir taikyti pasirinkimo kriterijus, teikti rekomendacijas projektų komandos nariams, atsižvelgiant į diegiamą IS sistemą.
 • Formuluoti naudotojų poreikius, parengti sistemos funkcinius reikalavimus ir specifikaciją.
 • Sukurti IS projektą, parengti jo dokumentaciją ir apmokyti naudotojus.
 • Taikyti darnaus vystymosi, darbo saugos principus, vadovautis teisės aktais.
 • Nustatyti naudotojams kylančias problemas, padėti jas spręsti, suvokti atsakomybę už priimtus sprendimus.
 • Laikytis bendradarbiavimo principų ir etikos normų.
 • Taisyklingai bendrauti valstybine ir užsienio kalba.

Bendrieji studijų dalykai: Specialybės užsienio kalba, Kalbos kultūra ir rašytinė komunikacija, Teisė ir Ekonomika.

Studijų krypties dalykai: IS analizė ir projektavimas, IS auditas, IS diegimas ir priežiūra, IT taikymai, Kompiuterių architektūra, Apskaita ir jos IS, Darbo sauga ir ekologija, Personalo vadyba ir jos IS, Dokumentų valdymas ir jo IS, Duomenų bazės ir jų sistemos, E. komercija, Fizika, Kompiuterių tinklai ir telekomunikacijos, Operacinės sistemos ir kompiuterių priežiūra,  Saugumas kompiuterių tinkluose, Statistika, Taikomasis programavimas, Taikomoji matematika, Taikomųjų tyrimų metodologija, Turinio valdymo sistemos, Vadyba ir ryšių su klientais valdymo sistemos, Žmogaus-kompiuterio sąsajos elementai, Programavimas saityno sistemoms.

Pasirenkamieji dalykai: Filosofija, Logika, Antra užsienio kalba, Psichologija ir verslo etika, Projektų valdymas, Komunikacija ir derybos, Algoritmai ir duomenų struktūros, Rizikos valdymo teorija, Įmonės ekonominių ir finansinių rodiklių analizė, Įmonių socialinė atsakomybė, Debesų kompiuterija.

Profesinės praktikos: Duomenų bazių ir programavimo praktika, kurios metu sprendžiamas didelės apimties ištisinis uždavinys, atliekama kolegijoje. Kompiuterių priežiūros praktika, Profesinė praktika ir baigiamoji praktika atliekamos konkrečiose IS paslaugų įmonėse realiomis darbo sąlygomis.

Studijos baigiamos baigiamuoju darbu, kuriuo studentas turi įrodyti, kad pasiekė studijų programoje numatytus rezultatus. Baigiamasis darbas turi būti taikomojo pobūdžio, atskleidžiantis studento kūrybiškumą, gebėjimą taikyti įgytas žinias, praktinius įgūdžius.

Baigęs studijų programą absolventas gebės dirbti informacines sistemas (IS) kuriančiose, platinančiose ir naudojančiose įmonėse: Informacinių sistemų diegėju; sistemų ir technologijų konsultantu; priežiūros inžinieriumi; IT komandos nariu. Sėkmingą inžinieriaus darbą lems žinios ir įgūdžiai, siekimas tobulinti profesinę veiklą, gebėjimas perprasti ir diegti naujas technologijas.

Galimybės:

 • Studijų Kolegijoje ar kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje įgytų rezultatų įskaitymas
 • Atsiskaitymas eksternu už atskirus studijų programos dalykus
 • Neformaliuoju būdu (darbo vietoje ar kitaip) įgytų kompetencijų vertinimas ir įskaitymas (iki 75 proc. studijų programos).
Plačiau...

Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716